Vanliga frågor

Nedan är några av de vanligaste frågorna från våra patienter, om du har ytterligare frågor som inte tas upp nedan är du välkommen att kontakta oss.

Allmänna Frågor

Cannabisbaserade läkemedel innehåller vanligtvis tetrahydrocannabinol (THC) och tillverkas enligt mycket reglerad tillverkningssed.

Vi tar alla klagomål på allvar. Beskriv ditt klagomål i ett mail till mottagning@sapphireclinics.se

Förskrivning av medicinsk cannabis ökar runt om i världen. Cannabis är för många associerat till droganvändning och en oro för den potentiella risken för missbruk eller beroende är förståelig. Missbruk, s.k. cannabis use disorder (CUD) har hittills studerats i stor utsträckning hos personer som använder cannabis för rekreationsändamål, men ännu i liten omfattning hos patienter som använder cannabis för medicinska ändamål.

Eftersom det finns stora skillnader mellan rekreationsanvändning och medicinsk användning kan varken de metoder och mått som används för att bedöma CUD eller resultaten av dessa studier vara relevanta eller lämpliga för patienter.

De största skillnaderna ligger i administreringsvägar, dosering, cannabisformer och cannabinoidförhållanden. Var och en av dessa kan avsevärt påverka risken för beroende. Till exempel, syftet med rekreationsbruk är att uppleva de snabba euforiska effekterna av cannabis med hög dos THC intagen genom rökning, medan hos användare av medicinsk cannabis uppfattas ”rus” som bieffekt och är en anledning till att patienter slutar med behandlingen.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har cannabisprodukter för rekreationsbruk på den illegala marknaden THC-halter som når upp till 30 procent. Jämförelsevis ligger den rekommenderade dagliga maxdosen av THC i reglerade medicinska cannabisberedningar på runt 8 procent i snitt. Halter under 10-15 procent anses vara lågpotenta.

Risken för att medicinsk cannbis ska orsaka beroende är låg, särskilt som en del av ett strukturerat behandlingsprogram med medicinska produkter med låga THC-nivåer.

Våra läkare är experter på att ge medicinsk cannabisbaserad behandling. Alla individer granskas av vårt expertteam för att säkerställa att de inte bara är berättigade till medicinsk cannabis utan också för att säkerställa att de följer den lämpligaste behandlingsplanen. Detta inkluderar bedömning av risken för beroende. Våra läkare arbetar nära patienterna för att noggrant övervaka risken för missbruk och identifiera den lämpligaste vårdplanen.

Abstinenssymtom kan uppkomma av cannabis och kan utgöras av ångest, sömnsvårigheter, minskad aptit, rastlöshet, nedstämdhet, aggressivitet, irritabilitet, illamående, svettningar, huvudvärk, magont, konstiga drömmar, ökad ilska eller skakningar. När någon upplever mer än några få sådana symtom kallas det cannabisabstinenssyndrom.

Hur snabbt medicinsk cannabinoidbaserade läkemedel börjar få effekter på kroppen varierar mellan individer och beroende på vilken typ av medicin de ordineras. För vissa patienter kan det ta några månader att hitta rätt vårdplan. Hos vissa patienter kan förbättringen vara gradvis, och förbättring kan ses på ett oväntat sätt.

Exakt hur människor reagerar varierar från person till person och cannabinoidbaserade läkemedel fungerar inte för alla. På Sapphire hjälper vi dig att hitta en behandling som fungerar för dig.

Alla läkare i Sverige får skriva ut medicinskt cannabispreparat, men det är få som upplever att de har förutsättningar och tillräcklig kunskap att förskriva dessa preparat. Förskrivare behöver oftast en specialistkompetens eller annan relevant kompetens för den aktuella indikationen och behandlingen.

Det finns cannabinoidbaserade läkemedel som är godkända i Sverige. Förskrivning av cannabinoidbaserade licensläkemedel som inte är godkända och marknadsförs i Sverige men har försäljningstillstånd till apotek sker genom licensansökningar till läkemedelsverket eller som extemporeläkemedel.

Är cannabinoidbaserade läkemedel beroendeframkallande och orsakar det en abstinensreaktion?

Eftersom det finns stora skillnader mellan rekreationsanvändning och medicinsk användning kan varken de metoder och mått som används för att studera CUD vid rekreationsbruk eller resultaten av dessa studier vara relevanta vid medicinsk användning.

Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter om licens hittar du här: länk

Egenremiss Process

I dagsläget tar vi emot patienter med långvariga smärttillstånd där det finns kliniska bevis som stöder användningen av medicinsk cannabis och först när en patient har uttömt konventionell terapi som är specifik för deras tillstånd.

Det första steget för att se om du uppfyller villkoren för att bli patient hos oss är att du skickar in en intresseanmälan och kort beskriver dina problem. Du kommer därefter bli kontaktad av oss för att bedömma ifall du kvalificerar för en medicinsk bedömning hos en specialistläkare.

Berättigade patienter kan boka en tid direkt via vårt bokningssystem. För att starta processen, vänligen fyll i vår intresseanmälan på hemsidan. Du kommer att behöva tillhandahålla kopior på relevanta medicinska journaler. När dina uppgifter har granskats och du har bedömts som berättigad, kommer du att kunna boka in ett läkarbesök.

Om du är intresserad av att bli patient hos oss, fyll i och skicka in en intresseanmälan via vår hemsida.

För att hjälpa våra specialistläkare ska kunna göra en korrekt medicinsk bedömning av ditt tillstånd måste du tillhandahålla dina medicinska journaler. Våra läkare kommer att granska dina journaler och Ifall du är berättigad, kommer du att bjudas in till en konsultation med en läkare för en högspecialiserad medicinsk bedömning.

Besök och Recept

Här kan du se våra priser för läkarbesök.

Läkemedlen täcks av högkostnadsskyddet med ett tak på 2850 kr under en tolvmånadersperiod.

Ja, konsultationer är tillgängliga online. Vissa patienter kanske inte är lämpliga för telemedicin om detta kommer att påverka den vårdstandard som läkaren kan tillhandahålla på individuell basis. Detta beslut fattas av läkaren.

Våra läkare kan förskriva ett brett utbud av cannabisbaserade läkemedel och i en mängd olika former som oljor, kapslar och torr växt. Alla tillgängliga läkemedel tillverkas enligt “god tillverknings- och distributionspraxis”. De olika läkemedlen innehåller en rad enskilda cannabinoider eller hela växtextrakt och varierar i sina nivåer av cannabidiol och tetrahydrocannabinol. Om du är lämplig för medicinsk cannabisbehandling skräddarsys valet och dosen av läkemedel efter dig och ditt tillstånd.

Vissa patienter upplever biverkningar med dessa läkemedel. Några listas nedan. De flesta som upplever biverkningar tycker att de är kortlivade. Vi stöder våra patienter genom dessa frågor och justerar medicineringen vid behov.

Mycket vanliga*
– Dåsighet/trötthet
– Yrsel
– Muntorrhet
– Hosta
– Ångest
– illamående
– Effekter på tänkandet
– Stimulering av aptit
– Förstoppning/Diarré

Vanlig*
– Eufori
– Suddig syn
– Huvudvärk

Ovanliga*
– Lågt blodtryck
– Paranoia
– Depression
– Problem med balansen
– Snabb hjärtfrekvens

*Dessa listor är inte uttömmande. Läs bipacksedeln som medföljer dina läkemedel eller tala med din läkare om du är orolig för en biverkning.

När vi får en remiss granskar det kliniska teamet den information som lämnats. Ibland kan vi behöva samla in ytterligare information från dig, din husläkare eller andra specialister. När remissen har accepterats av en av våra specialister kan vi bestämma en tid som passar dig för ditt möte. Patienter bokas vanligtvis in 3 arbetsdagar efter att en fullständig remiss har mottagits. Saknad information kan orsaka förseningar.

När du har träffat en överläkare som är specialiserad på ditt tillstånd presenteras ditt fall för vårt multidisciplinära team (MDT). MDT-möten hålls varje vecka. Om det är lämpligt och ett recept på medicinsk cannabis godkänns skickas receptet per post till ditt utsedda apotek för att expedieras.

Vi strävar efter att boka in patienter så snabbt som möjligt, men under vissa omständigheter kan det uppstå oundvikliga förseningar som nämns ovan.

De flesta oljor levereras med en oral spruta. Orala sprutor är märkta för att möjliggöra noggrann mätning av den föreskrivna dosen. 1 ml-sprutor är märkta i steg om 0,1 ml. Dessa orala sprutor kan tvättas i varmt tvålvatten och sedan sköljas för att återanvändas. Flaskorna levereras med instruktioner som finns i det brev som din läkare skickat till dig.

Nej, i själva verket ogiltigförklarar receptet att röka din medicinska cannabis. Medicinsk cannabisblomma som föreskrivs i Storbritannien måste administreras med en förångare av medicinsk kvalitet. Detta beror på de negativa konsekvenserna som rökning har på en persons hälsa.

Inandning av rök från cannabisblomma när den röks medför betydande hälsorisker. Precis som med tobak kan förbränning av cannabis (och alla andra växtmaterial) producera cancerframkallande ämnen och andra skadliga material. Exponering för dessa föreningar kan leda till hälsokomplikationer. Rökning leder också till förändringar av de aktiva substanserna i cannabisplantan, vilket resulterar i andra nivåer än vad som avsågs när läkemedlet ursprungligen ordinerades.

Bevis tyder på att ångan som produceras vid användning av en medicinskt godkänd förångare utgör ett mindre hårt och mindre skadligt administrationsmedel jämfört med cannabisrök. Sapphire Medical Clinics rekommenderar uteslutande de tre förångningsenheter som har godkänts för medicinskt bruk i Storbritannien: Storz-Bickel Mighty Medic, Mighty + Medic och Volcano.

Liksom många vardagliga läkemedel kan din körförmåga minskas (körnedsättning) medan du tar din medicinska cannabis. Ditt läkemedel kan orsaka dåsighet och kan initialt minska dina reaktionstider. Detta kan öka din risk för att få en olycka, sätta dig själv och andra i fara.

Ett lagstadgat försvar kan gälla om en bilolycka inträffar där en specialistläkare lagligen har ordinerat medicinsk cannabis och körförmågan inte försämrades.

Den nuvarande lagliga gränsen för tetrahydrocannabinol (THC)-nivåer i blodet är 2 mikrogram/L. Om du har ordinerats medicinska cannabisberedningar som innehåller THC är det mycket troligt att du kommer att överskrida denna gräns.

THC kan synas i blodet inom några minuter efter att du har tagit din medicin. THC lagras också i fettceller och frigörs långsamt. Detta innebär att THC fortfarande kan detekteras i din blodström långt efter 28 dagar.

Oavsett din medicinering bör du aldrig köra bil när du är påverkad. Din dos och ditt recept kan påverka dig annorlunda än någon annan, så du bör alltid tala med din specialistläkare om eventuell försämring när du tar din medicin. Produkter som endast innehåller cannabidiol (CBD) har inte visat sig ha någon potentiell effekt på reaktionshastigheten vid körning och risken för kollision.