För läkare

Stöd till dig och dina patienter

Sapphire Clinics har ambitionen att samarbeta med patienters övrig vårdgivare kliniskt för våra patienters säkerhet. Dessutom kan vi erbjuda utbildning om medicinsk cannabis för att bidra till ökad förståelse för och minska de utbredda missförstånd och fördomar som råder kring canabinoidbaserade läkemedel.

Sapphire Clinics verksamhet bygger på tre viktiga pelare:

 1. Hög standard för klinisk styrning och patientvård

  På Sapphire använder vi ett robust ramverk för klinisk styrning som har utvecklats i Storbritannien och har lett till utmärkelsen ”Outstanding” från Englands Quality Care Commission, tillsynsmyndigheten motsvarande till IVO. Vi har anpassat detta ramverk till svenska förhållanden för vår svenska klinik.

  Vi följer riktlinjer som fastställts av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Vi arbetar också utifrån den mest aktuella internationella evidensen och övervakar kontinuerligt internationell forskning.

 2. Utbildning och samverkan inom vården

  Vår personal genomgår ett omfattande utbildningsprogram kring cannabinioder innan de träffar den första patienten. Detta inkluderar I) CPD-ackrediterade digitala utbildningsmoduler, II) individuella undervisning kring praktisk förskrivning av erfarna läkarkollegor, III) individuell undervisningssession med erfaren farmakolog, IV) auskultation vid ett antal nybesök och återbesök med erfarna läkarkollegor, och V) auskultation vid rond där patientfall diskuteras i en grupp bestående av minst fem läkare och en farmakolog. Deltagande vid denna rond en gång per vecka ingår därefter som del av uppdraget som läkare vid Sapphire Clinics.

  Våra läkare uppdateras ständigt om vad som är bästa kliniska praxis utifrån publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter och tar del av erfarenhet i andra länder.

 3. Evidensgenererande sjukvård via insamling av Real World Data och deltagande i forskning

  Sapphire har ett stort fokus på insamling av kliniska utfallsdata för att utvärdera behandlingsresultat. I Storbritannien har Sapphire etablerat UK Medical Cannabis Registry, som är den största sådana databasen i sitt slag i Europa och har hittills lett till mer än 20 vetenskapliga originalartiklar.

  Sapphire Clinics i Sverige samarbetar med forskare vid Karolinska Institutet som nyligen fått etiskt godkännande för en prospektiv observationell kohortstudie i Sverige för att fastställa säkerhet och kliniska resultat av cannabinoid behandlingar nationellt. Sapphire Clinics är den första kliniken från vilken studiedeltagare rekryteras för denna studie som kommer att bidra till ökad kunskap på området.

  Syftet med studien är att svara på följande huvudfrågor:

  1. Epidemiologiska och kliniskt-patologiska karakteristika
  2. Incidens av oönskade effekter
  3. Ändringar på övrig medicinlista, tex ifall andra analgetika kan trappas ut
  4. Om tidigare konsumtion av cannabis och övriga substanser påverkar behandlingsresultat
  5. Socioekonomiska konsekvenser
  6. Patientrapporterade behandlingsutfall genom självskattningsinstrument