Medicinsk cannabis och långvarig smärta

Ett ökande antal vetenskapliga studier indikerar att medicinsk cannabis är lika effektivt som opioider, inklusive tramadol, för att behandla långvarig smärta, samtidigt som det innebär en minskad risk för biverkningsrelaterad utsättning. Här följer några exempel.

En beslutsanalys med flera kriterier av Nutt et al. publicerad 2022 [1] bestående av europeiska experter från smärtläkare, psykiatriker, neurologer, forskare och patientrepresentanter, tyder på att opioidanalgetika, inklusive Tramadol, har (1) liknande måttlig analgetiska effekt på kronisk smärta som cannabisbaserade preparat (CBD+THC); men (2) sämre effekter på livskvalitet, och har (3) sämre säkerhetsprofil vad gäller både biverkningar och allvarliga biverkningar.

I en nätverksmetaanalys av Jeddi et al [2] som publicerades 2024 jämfördes effekterna och biverkningarna av cannabis med opioidanalgetika (inklusive tramadol) vid kronisk smärta. Författarna drog slutsatsen att opioider har (1) liknande måttlig analgetiska effekt på kronisk smärta, men (2) resulterar i fler utsättningar på grund av biverkningar jämfört med cannabisbaserade preparat.

Den amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har nyligen genomfört en ingående undersökning av cannabis [3]. Denna undersökning baserades på statistik från över 30 000 vårdgivare och ungefär sex miljoner patienter som har fått tillgång till cannabis genom delstatliga program som har varit i drift sedan 2016.

Undersökning som skedde på uppdrag av Hälsodepartementet (U.S. Department of Health and Human Services) offentliggjordes i januari i år, drog slutsatsen at (1) cannabis har för närvarande en accepterad medicinsk användning i behandlingen; (2) risken för missbruk av cannabis är relativt låg; (3) cannabis har en lägre risk och missbrukspotential än ämnen som ingår i Klass I och Klass II enligt Amerikas CSA (Controlled Substances Act), inklusive opioider som oxikodon, hydrokodon, fentanyl, och tramadol.

Ett växande antal studier om patienters värderingar och preferenser bekräftar att medicinsk cannabis är ofta ett föredraget alternativ till opioidanalgetika vid långvarig smärta. Några exempel ges nedan.

 • Reiman et al., 2017 [4]: “Respondents overwhelmingly reported that cannabis provided relief on par with their other medications, but without the unwanted side effects.”
 • Zeng et al., 2021 [5]: “Patients with histories of substance use preferred medical cannabis over prescription opioids (low certainty).”
 • Jylkkä et al., 2023 [6]: “Medical cannabis (MC) and opioids were perceived to be equally efficacious in reducing pain intensity, but MC additionally positively affected broader pain-related factors such as emotion, functionality, and overall sense of wellbeing. This supports the hypothesis that MC alleviates pain through holistically altering the pain experience.”

Medicinsk cannabis och långvarig smärta

I dagsläget finns inget godkänt cannabisbaserat läkemedel mot långvarig smärta. Det finns dock växande vetenskapligt stöd för användning av cannabis vid behandling av långvarig smärta och viss trovärdighet att cannabisläkemedel har en måttlig effekt på långvarig smärta, fysisk funktion och sömnkvalitet med låg risk för allvarliga biverkningar och måttlig risk för icke-allvarliga biverkningar.

Även om förbättringarna är måttliga, visar studier att patienter med långvarig smärta sätter ett stort värde på möjligheten till även en liten förbättring av smärtlindringen. Smärtlindring vid långvarig smärta är därtill komplex och multifaktioriell. I en systematisk granskande artikel framgick det att en majoritet av patienter upplever att med medicinsk cannabis förblir smärtan närvarande men är lättare att tolerera [4].

När det gäller klinisk evidens för effektiviteten av cannabisbaserade läkemedel vid långvarig smärta identifierade en systematisk granskning och metaanalys från 2021 av Wang och kollegor åtminstone den minimalt viktiga skillnaden i förbättring av smärtlindring, fysisk funktionsförmåga och sömnkvalitet hos patienter med kronisk smärta jämfört med placebo [7]. Då studien även visade att biverkningarna var övergående blev slutsatsen att det finns underlag för att motivera att pröva icke-inhalerade medicinska cannabispreparat om standardbehandlingar inte har givit tillräcklig nytta [8].

Medicinsk cannabis och biverkningar

Majoriteten av biverkningarna i samband med behandling med medicinsk cannabis är måttliga, övergående och uppträder under en inledande titrering av dosen[7]. Risk för allvarliga biverkningar vid användning av cannabispreparat inom vården bedöms i nuläget vara lågt [9].

En omfattande granskning av amerikanska FDA som offentliggjordes i Januari 2024 [3] på uppdrag av US Department of Health And Human Services (HHS) resulterade i en rekommendation att flytta cannabis från Förteckning I (läkemedel, substanser eller kemikalier som inte har någon accepterad medicinsk användning och som har en hög potential för missbruk) i US Controlled Substances Act (CSA) till Förteckning III (läkemedel, substanser eller kemikalier med måttlig till låg risk för fysiskt och psykiskt beroende. FDA drog följande slutsatser, som stöddes av det amerikanska National Institute on Drug Abuse (NIDA):

 1. Cannabis har lägre risk- och missbrukspotential än ämnen i förteckning I och II.
  När cannabis jämförs med heroin, oxikodon, hydrokodon, fentanyl, kokain, ketamin, bensodiazepiner, zolpidem, tramadol och alkohol i olika epidemiologiska databaser som tillåter vissa eller alla av dessa jämförelser, är cannabis vanligtvis inte bland de ämnen som ger den vanligaste förekomsten av negativa resultat eller svårighetsgrad av substansbruksstörning.
 2. Cannabis har en för närvarande accepterad medicinsk användning vid behandling.
  Sammantaget tyder tillgängliga uppgifter på att det finns trovärdigt vetenskapligt stöd för användning av cannabis vid behandling av smärta, med varierande grad av stöd och konsekvens i resultaten.
 3. Risken för missbruk är relativt låg.
  Missbruk av cannabis kan leda till måttligt eller lågt fysiskt beroende, beroende på hur ofta och i vilken grad man exponeras för cannabis. Det kan ge psykiskt beroende hos vissa personer, men sannolikheten för allvarliga följder är låg, vilket tyder på att högt psykiskt beroende inte förekommer hos de flesta personer som använder cannabis.