Förskrivning: riktlinjer för klinisk praxis

Flera kliniska riktlinjer har publicerats i vetenskapliga tidskrifter som British Medical Journal de senaste åren [1-6].

För långvarig smärta är den rådande rekommendationen överlag att använda perorala cannabisbaserade läkemedel; initialt endast CBD i låg dos som gradvis titreras upp, följt av introduktion av förhållandevis låg dos THC som gradvis titreras upp tills effektiv dos nås. Detta eftersom studier visar att:

• Biverkningar från cannabisbaserade läkemedel beror främst på THC och dessa biverkningar är koncentrationsberoende [7]
• CBD tolereras i allmänhet väl och har en god säkerhetsprofil [8]
• CBD kan förbättra toleransen för THC genom att minska sannolikheten för psykoaktiva effekter och motverka flera biverknigar av THC, som t.ex. sedering, takykardi och ångest [9,10]
• CBD kan verka synergistiskt med THC och bidra till den smärtstillande effekten av orala cannabisbredningar vid lägre THC dos [11]

Notera att THC och CBD modulerar effekten av varandra. Den terapeutiska potentialen beror på en mängd olika faktorer, inklusive doskoncentration, förhållandet av cannabinoider, administreringsväg, tidpunkt för cannabinoidadministrering (samtidigt eller separat i tid) och patientens tidigare användning av cannabis [12].

Riktlinjer för förskrivning av cannabispreparat publicerade i British Medical Journal 2021 finns tillgängliga i Pubmed eller på BMJ:s hemsida. Nedan tabell sammanfattar förskrivningsschema hos Sapphire Clinic som utgår ifrå ovan riktlinjer.

Förskrivning av medicinskt cannabispreparat mot långvarig smärta 2024
Baserad på kliniska riktlinjer som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, och patientdata samlade sedan 2019 från UK Medical Cannabis Registry.

Naiv cannabispatient Aktiv cannabispatient
Preparat Peroral CBD & THC extrakt (olja) Peroral CBD & THC extrakt (olja)
Titrering (över 1 månad) Kombination (per dygn) Kombination (per dygn)
Steg 1
(börja med CBD och lägg därefter till THC) Upp till 20mg CBD
Upp till 10mg THC Upp till 40mg CBD
Upp till 20mg THC
Steg 2 Som högst 20mg CBD
Upp till 20mg THC Upp till 75mg CBD
Upp till 30mg THC
Steg 3 Upp till 50mg CBD
Upp till 30mg THC Upp till 100mg CBD
Upp till 40mg THC
Standard max dygnsdos Upp till 100mg CBD
Upp till 40mg THC
Max Rekommenderad Dygnsdos Fortsätt att öka dosen till maximalt tolererat värde om inga signifikanta komorbiditeter, interaktioner eller försiktighetsåtgärder föreligger.

Max CBD 20mg/kg/dag (över 2-4 tillfällen per dag)
Max THC 50mg/dag (högre doser på >100mg/dag behövs sällan)
Steg 5 Kontrollera efterlevnaden: regelbunden dos dagligen, håll den under tungan så länge det känns bekvämt och ta den med eller efter måltid.

Referenser

[1] Busse et al. Medical cannabis or cannabinoids for chronic pain: a clinical practice guideline. BMJ. 2021; 374:n2040.

[2] Bhaskar et al. Consensus recommendations on dosing and administration of medical cannabis to treat chronic pain: results of a modified Delphi process. BMC Journal of Cannabis Research. 2021, 3(1):22.

[3] MacCallum et al. Practical Strategies Using Medical Cannabis to Reduce Harms Associated With Long Term Opioid Use in Chronic Pain. Frontiers in Pharmacology. 2021; 12: 633168.

[4] Sihota et al. Consensus‐based recommendations for titrating cannabinoids and tapering opioids for chronic pain control. Int J Clin Pract. 2021; 75(8): e13871

[5] Bell et al. Clinical Practice Guidelines for Cannabis and Cannabinoid-Based Medicines in the Management of Chronic Pain and Co-Occurring Conditions. Cannabis and Cannabinoid Research. 2023.

[6] Canadian Pharmacists Association. Medical Cannabis: How to help patients find a safe and effective dose. 2019.

[7] Bennici et al. Safety of Medical Cannabis in Neuropathic Chronic Pain Management. MDPI. 2021, 26(20), 6257.

[8] World Health Organization, Cannabidiol Critical Review. Expert Committee on Drug Dependence; Fortieth Meeting, Geneva, 4-7 June 2018.

[9] Gibseon et al. Effects of cannabidiol in cannabis flower: implications for harm reduction. Addiction Biology. 2022; 27 (1): e13092.

[10] Russo et al. A tale of two cannabinoids: the therapeutic rationale for combining tetrahydrocannabinol and cannabidiol. Med. Hypotheses. 2006; 66 234–246.

[11] Russo et al. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. Br. J. Pharmacol. 2011. 163 1344–1364.

[12] Pennypacker et al. Do They Complement Each Other Like Yin and Yang? Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy. 2020; 40 (11): 1152-1165.