Riktlinjer för förskrivning av cannabisbaserade läkemedel i Sverige

Off-label förskrivning av cannabisbaserade preparat

Off-label förskrivning av icke-godkända cannabispreparat har skett sedan 2017 i svensk sjukvård. Den vanligaste indikationen är bihandlingsrefraktär långvarig smärta. Förskrivning sker oftast genom licensansökan där Läkemedelsverket gör en bedömning om risk/nytta och rådande evidensläge. Detta förfarandet liknar det hos läkemedelsmyndigheter i andra europeiska länder som Norge och Finland.

Det finns många olika cannabisbaserade preparat avseende formulering, styrka, och formfaktor och tillgängligheten på dessa varierar.

Aktuell lista på tillgängliga cannabispreparat i Sverige finns i VARA.

Krav som ska uppfyllas för att en licensansökan ska beviljas av Läkemedelsverket finns nedan.

Krav som ska uppfyllas för att en licens ska beviljas av Läkemedelsverket

1. Kompetens Förskrivande läkare ska ha relevant formell och reell kompetens för att kunna bedöma behovet av licensläkemedlet vid aktuellt sjukdomstillstånd/diagnos.
2. Diagnos Specifikation av sjukdomstillståndet och/eller diagnosen som ska behandlas, och på vilka grunder sjukdomstillståndet/diagnosen har fastställts.
3. Smärtmekanism
(ifall smärtdiagnos) Uppgifter om vilken/a smärtmekanism/er som bedöms föreligga, och på vilka grunder detta har fastställts.
4. Redogörelse av behandlingsförsök* Redogörelse av de behandlingsförsök som gjorts avseende sjukdomstillståndet/diagnosen.
(specifika läkemedel, behandlingsförsökens längd och dosering, utvärdering av effekt och biverkningar och orsaker till avbruten behandling)
6. Vetenskaplig grund Vetenskaplig grund för att läkemedlet har förväntad effekt vid det aktuella sjukdomstillståndet och att läkemedlet inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten
7. Förankring
(ifall relevant) När relevant, skall behandling förankras hos den läkaren som har det övergripande ansvaret för patientens smärtrehabilitering eller bakomliggande grundsjukdom

* Patienter bör ha prövat sedvanliga rekommenderade behandlingar utan tillfredställande resultat innan cannabispreparat prövas. Rekommenderad farmakologiska behandlingar för långvarig smärta beror på smärttyp. Enligt Läkemedelsverket inkluderar det oftast: NSAIDs, antiepileptika (t.ex. Gabapentin), antidepressiva läkemedel (TCAs, SNRIs), Tramadol och andra opioider. Mer information finns tillgängligt på Läkemedelsverkets hemsida.